فعلن آتش در نیستان شهرام ناظری پلی کردم تا ببینم چی پیش میاد .