از ترمینال تا ابوریحان رو پیاده اومدن تو اون سوز سرما. چسبید .