تقربن همه‌ی کارهایی که امروز باید انجام می‌دادم رو انجام دادم. استرس و تشویش بالاخره خرم رو ول کرد .