بعد از اسرائیل و عربستان کسی که از به نتیجه رسیدن مذاکرات و برداشته شدن تحریم‌ها ناراحته مدیر هتل کوبورگه .