توافق بشه آمریکایی ها خداروشکر میکنن چون دیگه راحت میتونن بیان مشهد موجهای آبی .