تا این‌جا شنبه‌ی خوبی بود،‌ چون کارها اعصابمو خورد نکرد. فقط بی‌خوابی کشیدم .