آب و برق را مجانی می‌کنیم. خانه نخرید، همه را صاحب‌خانه می‌کنیم #تحریم .