نفت هرچه‌قدر ارزون‌تر شه به زمان اون مرحوم نزدیک می‌شیم. نفت ۷ دلار بود .