جمهوری‌خواهان آمریکا این‌همه سال جمهوری خواستن هنوز بهش نرسیدن؟ پس چیکار می کنن؟ بابا یه تکونی حرکتی انقلابی چیزی آخه .