همزمان با اجرای برجام هرگونه تبلیغ جهت خوردن حلیم با نمک ممنوع گشته و متخلفین جهت اعزام به گوانتانامو به آمریکا تحویل خواهند شد .
آی گفتی :)) ‎· soshyans
احسنت ‎· alawee
باید برن اردوگاه کار اجباری ‎· SaeedTheGiraffe ?