همزمان با اجرای برجام هرگونه تبلیغ جهت خوردن حلیم با نمک ممنوع گشته و متخلفین جهت اعزام به گوانتانامو به آمریکا تحویل خواهند شد .
آی گفتی :)) ‎- soshyans
احسنت ‎- alawee
باید برن اردوگاه کار اجباری ‎- SaeedTheGiraffe ?