در بیانیه آمانو آورده شده که ما برای اینکه شما دوباره به ۲۰ سالگی برگردید برنامه ویژه داریم .