امشب در خاطر تاریخ خواهد ماند. قضاوتش باشد برای سالهای بعد. اما هرچه باشد @JZarif مچکریم . #برجام .