در شب اجرای #برجام یادی کنیم از عزیزان این ملت، شهدای زنده‌یاد:احمدی روشن،شهریاری،رضایی نژاد،علی‌محمدی و... .
لابد باید یادی هم بکنیم از احمدی نژاد جنایتکار که سر هیچ و پوچ این دست گل های مملکت رو به کشتن داد. ‎· ابوهدی
خدا از سر تقصیرات همه بگذره ‎· وحید معمولی