بله با گفتگو و دیپلماسی چند جانبه میشه سخت ترین مشکلات رو حل کرد .