الان سالا عقیلی رفته تو اتاق داره بلند بلند میگه وطنم وطنم وطنم .