یاد همه عزیزانی که جونشون بخاطر تحریم دارو ها، هواپیما و... از دست دادن و بین ما نیستند .