این تحلیل‌گره اسمش باقرزاده‌س؟ :)) یاد فیلم سنپطرزبورگ افتادم که می‌گفتم یه پروفسور ایرانی به اسم باقرزاده یه عدد بین ۸ و ۹ کشف کرده :)) .