شکست تحریم دو بال داشت سیاسی و فنی بال فنی‌اش را احمدی روشن و رضایی نژاد و.. ساختند و‌بال سیاسی‌اش را ظریف. سلام بر شهدا و‌درود بر زنده‌ها .