به نظرم مبارزه با استکبار یه مساله‌ی سواست از این خوشحالی رفع تحریم‌های علیه کشورم. استکبار هنوزم هست. زورگویی آمریکا هنوزم هم هست .