حالا يه عده اي هم از فردا صبح ساعت ٨ شروع ميكنند خب تحريمها هم كه برداشته شد پس چرا وضعمون تغيير نكرد! .