آقا ظریف من دیشب نخوابیدم و کار کردم. امشب هم شما ما رو بیدار نگه داشتید. این راهش نیست برادر من. روز رو ازتون گرفتن مگه؟ @JZarif #برجام .