یدالله فوق ایدیهم. همین رو باور کنی انگار پشت کل این دنیا یه کوهی هست که میتونی تمام قد بهش تکیه کنی .