۲۷ دی ماه رو روز پیروزی دیپلماسی بر شمشیر می‌نامیم روز باز کردن گره با دست نه دندان روز مذاکره روز نه به جنگ .