از امشب باید نوبتی بیدار بمونیم پست بدیم یه وخ نفوذ نکنن #برجام .