فوری: داعش مسئولیت لغو تحریم‌ها علیه ایران را بر عهده گرفت .
جلال :)) ‎· وحید معمولی