منتظرم اون روزنامه‌ی عصبانی تیتر بزنه: خبر لغوش .
توییت جلال ‎· وحید معمولی