به نام خدا کلی کار مونده همکار هم می‌گه مشکل ماشین اگه امروز حل شد همین امشب بریم .