دید و بازدیدهای پسا تحریم‌تون رو رفتید که نشستید توییت میکنید؟ .