سال‌هاست فقط و فقط به دکتر پزشکیان رای می‌دم. بقیه‌ی گزینه‌ی برگ رایم همیشه خط خورده‌س .