لاکن آنگونه نباشید که ادعای چیزی کنید که نیستید. .