RT @RQazalkhan: امروز خیلی خوب بود ولی. تحریما رو ورداشتن، رکورد بورس شکسته شد، واردات صادرات دان زاد دان