من هنوز یاد اون توییت دیشبی می‌افتم که نوشته بود قیافه‌ی آمانو شبیه بزرگیای ای‌کیو‌سانه :))