هم خبرنگار هم روحانی در لفافه در مورد وعده‌ی رفع حصر هم حرف زدن