صدا و سیمای با تقوامون صورت خبرنگار ایتالیایی رو از نزدیک نشون نداد که به گناه نیوفتیم