با این تحریم‌های جدید از دیشب به این‌طرف بالاخره یه لبخندی نشست روی لب شریعمتداری
خودش چیز مهمی نیست ولی زمان بدی اعلام شد که پیام خوبی نداره ‎· طغرل
بالاخره دستاویزیه برای گیر دادن به روحانی و دولت ‎· وحید معمولی