پالتوم تو ماشین جا موند. همکار ماشین رو برد. حوصله‌م سر رفته خسته‌م می خوام برم بیرون. سرده. تمام