دور ماندند ز من آدم‌ها
این الان از توئیتر میاد؟ ‎- Amoon ╭•⊰✿
بله ‎- وحید معمولی