ناهار دادن بهمون ولی انتظارشون ازمون اینه که شام رو فوتوسنتز کنیم دیگه. همه رفتن