از اون‌ور هم معلومه من تازه تونستم اسم مجسمه‌های «ویلوتری» رو حفظ کنم؟ ۱۰۰ بار تا حالا از همسر پرسیدم