به هزار زور و زحمت تونستم ایرانسل رو شارژ کنم و بسته بخرم. همراه اول نابوده کلن این‌جا