تازه بعد این‌که تموم شد یکی برگشت گفت من تو پذیرش هم هستم اونم ۱ بار برام توضیح بده.قشنگ یه نگاه خوفناکی کردم بهش گفت حالا وقت هست بعدن میام