همکار مجبور شد ۱۰۰۰ کیلومتر بره یه امضا بزنه بعد ۱۰۰۰ کیلومتر هم برگرده