کسی که این حرف رو می‌زنه قشنگ معلومه هیچی حالیش نیست از فرآیند رشد و پیش‌رفت یه فرد و یه گروه.همون روز رو می‌بینه نه کل سال‌های فعالیتشون رو