نادر هم اومده؟ ابالمجردین سابق؟
مخلصیم برادر ‎· آقا نادر گل
آقایی ‎· وحید معمولی