نادر هم اومده؟ ابالمجردین سابق؟
مخلصیم برادر ‎- آقا نادر گل
آقایی ‎- وحید معمولی