امروز وزیر بهداشت این‌جا بود. از دیشب بیمارستان رو رسمن شستن. بنده خدا خدمه‌ها تی از دستشون نمیافتاد. رنگ کف سالن رفت از بس تی کشیدن