یه طوری شده اگه تایید صلاحیت شده باشی باید خجالت بکشی