عمه‌ی همسر هم تازه با تلگرام آشنا شده استیکر فرستاده :))