منشی‌های بخش‌ها از صبح تو بیمارستان بودن تا شب. پرسیدم شما ینی تا شب شیفتید؟ گفت نه به خاطر این برنامه جدید موندیم کمک کنیم به همکارا