دیشب قبل از خواب گفتیم فیلم ببینیم. برای همکار The Walk رو پخش کردم. خوابید خودم دوباره دیدمش. با همون هیجانات بار اول