آخرین باری که دویدم رو یادم نمیاد. قشنگ حس پیری بهم دست داده. قاعدتن نباید تو ۲۸ سالگی اینطور می‌شد